icon-sig

SIG

icon-pig

PIG

icon-history  NLFR

History

HISTORISCH OVERZICHT VAN BPS

1985
De "Belgian Chapter" is officieel opgericht binnen de "International Association for the Study of Pain" (IASP), dat in 1973 gesticht is. 

De eerste evaluatiestructuren en de behandeling van de pijn verschijnen in België in 1974. Enkele Belgische specialisten geïnteresseerd in de problemen van pijn, schrijven zich aan de IASP in 1975 in. Deze leden willen zich verenigen en dienen het oprichtingsverzoek in van een Belgisch Hoofdstuk binnen de IASP in 1982. Deze is officieel in 1985 opgericht.

1991
Het Belgische Hoofdstuk van de IASP besluit om zich in Vereniging Zonder Winstoogmerk te vormen.


Dit VZW wordt de "Belgian Pain Society" genoemd. Zij verzamelt, enerzijds de leden van de IASP, en anderzijds de geïnteresseerde personen door de evaluatie en de behandeling van de pijn in België, maar wensen geen deel uit te maken van een internationale wetenschappelijke vereniging.  De stichtende leden zijn de heren Hugo ADRIAENSEN, Jean-Claude DEVOGHEL, Alfred JOFFROY, Jean-Marie LIMPENS, Léon PLAGHKI en Mevrouw Myriam ZEICHER.
Het hoofdkantoor is aan het Ziekenhuis Erasme in Brussel gevestigd.

1992
Dankzij het vastgelegde partnership met de laboratoria UPSAMEDICA, verwezenlijkt de  BPS de eerste Nieuwsbrief.

De Nieuwsbrief brengt de leden op de hoogte van bepaalde wetenschappelijke adviezen, belangrijkste publicaties en het programma van de nationale en internationale congressen. Zij wordt oorspronkelijk aan een ritme van drie nummers per jaar verspreid.

1993
De BPS neemt actief deel aan de oprichting van "European Federation of IASP Chapters" (EFIC).

Deze nieuwe vereniging verenigt de Europese Hoofdstukken, leden van de IASP.

1994
De BPS opent voor de eerste keer de deuren van zijn jaarlijkse vergadering aan het buitenlandse publiek.

Deze wordt voornamelijk door huisartsen gevormd.  Het behandelde onderwerp is "Chirurgische behandeling van Lombalgie".

1995
Oprichting van de werkgroep "de overeenkomst pijncentra".

Het doel is criteria voor te stellen die als basis voor de goedkeuring van structuren kunnen dienen gespecialiseerd in de chronische pijn. Een synthese is in oktober 1995 goedgekeurd.

BPS organiseert zijn eerste persconferentie, ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag
Het doel van deze persconferentie is bij de medische pers en het grote publiek de bezorgdheid en de doelstellingen van zijn leden te verspreiden.

1996
De Jaarlijkse Vergadering duurt een volledige dag die in twee delen wordt onderverdeeld.

De ochtend, die voor de leden is gereserveerd, wordt besteed aan ateliers, georganiseerd, door "Special Interest Group" (SIG), op de volgende thema's: "Acute pain", "Cancer pain", "Invasive Pain Therapy", "Nursing", "Psychology", "Rehabilitatie", "Oro-facial Pain". In de Namiddag, open voor het professionele publiek van de gezondheidszorg, bevat een gemeenschappelijke zitting rond een centraal thema.

1997
Een bureau is verkozen voor de eerste keer op de Algemene Vergadering in maart 1997. Het verzekert het lopende beheer van de wetenschappelijke vereniging.

Het wetenschappelijk comité komt een paar keer per jaar samen. Het is permanent en geeft zijn bijstand voor de selectie van de wetenschappelijke prijs UPSA en voor de uitwerking van een curriculum in het domein van de pijn.

1998
Publicatie van het Witboek omvat de aanbevelingen voor de zorg van pijn in België
Dit project bestaat uit interviews, consensusvergaderingen, en tenslotte het opstellen en de verspreiding van het Witboek van de Pijn in België. Een extern kantoor wordt gecontacteerd om een gestructureerde campagne te kunnen leiden. De leden van het Bureau zijn de woordvoerders van deze ideeën bij de officiële instanties.

Verzoek aan de Oudsten van de Faculteiten om het basiscursus te verbeteren.

Oprichting van een 8e SIG.
Zijn thema is het gebruik van opioïden in de niet- kanker chronische pijnen.

Oprichting van een jaarboek van de leden.

1999
De handelingen van het wetenschappelijke congres worden eveneens bij de huisartsen verspreid. Het doel is ze te betrekken in de oprichting van een netwerk pijn.

In bepaalde universiteiten noteert men de oprichting van een verschillende onderwijstak van de pijn.

2001
Lezing van de minister van Sociale Zaken, de heer F. Vandenbroucke tijdens het symposium van BPS.

Deze legt de nadruk op het opstellen van een gestructureerd netwerk voor de zorg van chronische pijn, die ook de huisartsen bevatten en die het globale dossier van de patiënt en de multidisciplinaire centra voor de evaluatie en de behandeling van de pijn beheren. De rol van deze multidisciplinaire centra zou zijn: het aanbieden van multidisciplinaire adviezen en behandelingen op verzoek van de artsen en de opstelling van netwerken. Men mag niet vergeten dat bij de eerste discussie aan het Verzekeringscomité in maart 2001, verzetten de vertegenwoordigers zich van de artsen tegen de oprichting van deze multidisciplinaire centra.

2002
Oprichting van een werkgroep chronische pijn binnen het Raadgevend Comité van de Chronische Ziektes, onder leiding van Dr. J. Boly.

Uitwerking van een ontwerp-overeenkomst tussen RIZIV en de multidisciplinaire referentiecentra van de chronische pijn, volgens de aanbevelingen die in het Witboek worden bepaald.

2004
Het RIZIV sluit bij wijze van experiment overeenkomsten af met negen referentiecentra voor de pijn af.

Ter herinnering, de schatting bij het begin bedroeg 20 referentiecentra op nationaal niveau. Dit cijfer is verminderd tot twaalf voor budgettaire voorschriften en tenslotte hebben negen centra aan de selectiecriteria beantwoord.

De BPS wint de prijs "Pfizer International Award", een bedrag van 100 000 $. Deze prijs is toegekend voor het project dat gaat over de sensibilisering van de pluridisciplinaire behandeling van de pijn voor de huisartsen. Het project wordt geconcretiseerd begin 2005.

Wijziging in de statuten van de BPS
Deze wijziging is voor het grootste deel gevolgd van de nieuwe wetgeving voor vzw's.

2005
Start van het pilootproject van het RIZIV « Multidisciplinaire pijncentra» op 1 mei. Negen multidisciplinaire centra worden erkend in België.

Organisatie van de "First Interuniversity Course in Algology" in oktober 2005.  Deze cursus is de uitkomst van discussiepunten voor de uitwerking van een meer gestructureerde opleiding in Algologie, in het verlengde van het Witboek.

2006
Vernieuwing van het bureau van de BPS en de beslissing om de communicatie met de leden te verbeteren.

Vernieuwing van de look (ander logo), nieuwe website, continue communicaties met de leden via "express email".

2007
Reactivatie van de werkgroep Chronische Pijn temidden van het Raadgevend Comité van de Chronishe Aandoeningen.  De criteria worden uitgebreid voor de herkenning en de werking van tweedelijnscentra.

Opstellen van de globale tekst met als titel: " project voor de vordering van de Chronische Pijn in België".  Deze tekst werd verspreid naar de officiële instanties.

Publicatie van de nieuwe nomenclatuur voor de interventionele technieken in algologie in het Belgisch Staatsblad.

2009
De federale overheidsdienst van de volksgezondheid lanceert twee pilootprojecten in overleg met de BPS: De algologische functie (halftijds verpleegkundigen in 73 ziekenhuizen ) en de multidisciplinaire werkgroepen (halftijds psychologen in 36 ziekenhuizen).

Een interuniversitaire onderzoeksteam werd door het ministerie opgelegd de huidige situatie te evalueren en voorstellen te doen voor de toekomst.

2011
Het interuniversitair onderzoeksteam levert een consensus rapport in dat meerdere aanbevelingen bevat voor een financiële structuur van de werkgroepen van de chronische pijn in België.

2012
Een symposium dat georganiseerd werd door de BPS en SPF volksgezondheid verzamelt talrijke belanghebbers in de algologie in België voor het bespreken van de toekomst.

2013
De 3 pilootprojecten die hierboven beschreven werden halen hun deadline op 30 juni. Ten gevolge van het consensusrapport en de onderhandelingen tussen de BPS en de FOD volksgezondheid , gingen er op 1 juli nieuwe pilootprojecten van start. Multidisciplinaire algologische teams worden in alle ziekenhuizen opgericht. 36 multidisciplinaire centra, voornamelijk  bestaande uit 3.8 ETP non-medici, werden opgericht.

Het nieuwe bestuur van de BPS stelt een nieuwe, interactievere website voor, om de communicatie tussen de leden te vergemakkelijken.

De Professional Interest Groups (PIGs) worden gevormd.

 


HISTORIQUE DE LA BPS

1985
"Belgian Chapter" est officiellement constitué au sein de l' "International Association for the Study of Pain" (IASP), créée en 1973.

Les premières structures d'évaluation et de traitement de la douleur apparaissent en Belgique en 1974. Quelques spécialistes belges intéressés par les problèmes de la douleur s'inscrivent à l'IASP en 1975. Ces membres souhaitent se regrouper et introduisent la demande de création d'un Chapitre Belge au sein de l'IASP en 1982. Celui-ci est officiellement constitué en 1985.

1991
Le Chapitre Belge de l'IASP décide de se constituer en Association Sans But Lucratif   
Cette Asbl est intitulée "Belgian Pain Society". Elle rassemble, d'une part les membres ayant adhéré directement à l'IASP, et d'autre part les personnes intéressées par l'évaluation et le traitement de la douleur en Belgique, mais ne souhaitant pas faire partie d'une association scientifique internationale. Les membres fondateurs sont Messieurs Hugo ADRIAENSEN, Jean-Claude DEVOGHEL, Alfred JOFFROY, Jean-Marie LIMPENS, Léon PLAGHKI et Madame Myriam ZEICHER.  Le siège social est établi à l'Hôpital Erasme à Bruxelles. 

1992
Grâce au partenariat établi avec les laboratoires UPSAMEDICA, la BPS réalise la première Newsletter.

La Newsletter informe les membres de certains avis scientifiques, des publications les plus significatives et du programme des congrès nationaux et internationaux.  Elle est diffusée initialement à un rythme de trois numéros par an.

1993
La BPS participe  activement à la création de l' "European Federation of IASP Chapters" (EFIC).

Cette nouvelle association regroupe les Chapitres Européens, membres de l'IASP.

1994
La BPS ouvre pour la première fois les portes de sa réunion annuelle au public extérieur.

Celui-ci est constitué essentiellement par des médecins généralistes. Le sujet traité est "Traitement chirurgical de la lombalgie'.

1995
Création d'un groupe de travail "convention centre douleur".

L'objectif est de proposer des critères pouvant servir de base à l'agrément de structures spécialisées dans la douleur chronique. Un document de synthèse est approuvé en octobre 1995.

La BPS organise sa première conférence de presse, à l'occasion de son dixième anniversaire.

L'objectif de cette conférence de presse est de diffuser auprès de la presse médicale et du grand public les préoccupations et les objectifs de ses membres.

1996
La Réunion Annuelle se déroule durant une journée complète subdivisée en deux parties.

La matinée, réservée aux membres, est consacrée aux ateliers organisés par les "Special Interest Group"(SIG), sur les thèmes suivants : "Acute pain", "Cancer pain", "Invasive Pain Therapy", "Nursing", "Psychology", "Rehabilitation", "Oro-facial Pain". L'après-midi, ouverte au public professionnel de la santé, comporte une session commune autour d'un thème central. 

1997
Un Bureau est élu pour la première fois à l'Assemblée Générale de mars 1997
Il assure la gestion courante de la Société Scientifique.

Le Comité Scientifique se réunit plusieurs fois par an.
Il est permanent et donne son appui pour la sélection du prix scientifique UPSA et pour l'élaboration d'un curriculum dans le domaine de la douleur.

1998
Publication du Livre Blanc comprenant les recommandations pour la prise en charge de la douleur en Belgique.

Ce projet a compris des interviews, des réunions de consensus, et finalement la rédaction et la diffusion du Livre Blanc de la Douleur en Belgique. Un bureau externe est contacté pour pouvoir mener une campagne structurée. Les membres du Bureau se font porte parole de ces idées auprès des instances officielles.

Appel aux Doyens des Facultés pour améliorer le cursus de base.

Création d'un 8ème SIG.
Son thème est l'usage des opioïdes dans les douleurs chroniques non cancéreuses.

Création d'un annuaire des membres.

1999
Les actes du congrès scientifique sont diffusés également auprès des médecins généralistes.

Le but est de les impliquer dans la création d'un réseau douleur.

Dans certaines universités, on note la création d'une branche distincte d'enseignement de la douleur.
 
2001
Allocation du ministre des Affaires Sociales Mr F. Vandenbroucke lors du symposium de la BPS.

Celui-ci met l'accent sur l'établissement d'un réseau structuré pour la prise en charge de la douleur chronique, comprenant notamment les médecins généralistes qui gèrent le dossier global du patient et les centres multidisciplinaires pour l'évaluation et le traitement de la douleur. Le rôle de ces centres pluridisciplinaires serait d'offrir des avis et traitements pluridisciplinaires à la demande des médecins traitants, et d'établir des réseaux. Il faut noter que lors de la première discussion au Comité de l'Assurance en mars 2001, les représentants des médecins s'opposent à la création de ces centres multidisciplinaires.

2002
Création d'un groupe de travail douleur chronique au sein du Comité Consultatif des Maladies Chroniques, sous la direction du Dr J. Boly.

Elaboration d'un projet de convention entre l'INAMI et les centres de référence pluridisciplinaires de la douleur chronique,  selon les recommandations stipulées dans le Livre Blanc.

2004
L'INAMI conclut des conventions à titre expérimental avec neuf centres de références douleurs.

Pour rappel, l'estimation de départ était de 20 centres de référence à l'échelon national. Ce chiffre a été réduit à douze pour des impératifs budgétaires et finalement neuf centres ont répondu aux critères de sélection.

La BPS remporte le prix  "Pfizer International Award" d'un montant de 100 000 $
Ce prix lui est attribué pour son projet portant sur la sensibilisation des médecins traitants à l'approche pluridisciplinaire de la douleur. Le projet se concrétise début 2005.

Modification des statuts de la BPS. Celle-ci est imposée en grande partie par les nouvelles dispositions légales relatives aux Asbl.

2005
Début du projet pilote de convention INAMI « Centre de référence multidisciplinaire de la douleur chronique » le premier mai. Neuf centres multidisciplinaires sont reconnus en Belgique.

Organisation du "First Interuniversity Course in Algology" en octobre 2005. Ce cours est l'aboutissement d'une réflexion pour l'élaboration d'une formation plus structurée en Algologie, dans la lignée du Livre Blanc.

2006
Renouvellement du Bureau de la BPS et décision d'améliorer la communication avec les membres.

Renouvellement du look (changement de logo), nouveau site web, communication continue aux membres via "email express".

2007
Réactivation du groupe de travail Douleur Chronique au sein du Comité Consultatif des Maladies Chroniques.

Des critères sont élaborés pour la reconnaissance et le fonctionnement des centres douleur de deuxième ligne.

Création d'un texte global intitulé: "projet d'avancement de la Douleur Chronique en Belgique".  Ce texte est diffusé aux instances officielles.

Publication au Moniteur Belge de la nouvelle nomenclature pour les techniques interventionnelles en algologie.

2009
Le Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique lance deux projets pilotes en concertation avec la BPS : « fonction algologique » (mi-temps infirmer dans 73 hôpitaux) et « équipes multidisciplinaires de la douleur chronique » (mi-temps psychologue dans 36 hôpitaux).

Une équipe interuniversitaire est chargée par le ministère d’évaluer la situation actuelle et de faire des propositions pour le futur.

2011
L’équipe interuniversitaire remet un rapport de consensus contenant plusieurs recommandations pour un financement structurel des équipes douleur chronique en Belgique.

2012
Un colloque organisé conjointement par la BPS et le SPF Santé Publique rassemble de nombreux acteurs de l’algologie en Belgique pour discuter du futur.

2013
Les trois projets pilotes décrits ci-dessus arrivent à échéance le 30 juin. Suite au rapport de consensus et aux négociations entre la BPS et le SPF Santé Publique, de nouveaux projets débutent le premier juillet. Des « équipes algologiques multidisciplinaires » (médecin algologue, infirmier, psychologue) sont mises en place dans tous les hôpitaux. 36 « centres multidisciplinaires » comprenant notamment 3.8 ETP de soignants non-médecins, sont mis en place.

Le nouveau bureau de la BPS propose un site WEB renouvelé et plus interactif, afin de faciliter la communication entre les membres. Des groupes d’intérêt professionnel (Professional Interest Groups) sont créés.

Upcoming events

icon-new-member

 Become a member

Become a member of the Belgian Pain Society. Click here for more information.